• nybanner

Custöriteleşdirilen suw geçirmeýän hammam hammam duş otagy

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi: iki sany berk smena

Haryt materialy: Alýumin garyndysy

Önümiň reňki: Şampan altyn

Aýnanyň galyňlygy: 8m


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Customized waterproof bathroom bathroom shower room
sketch map

eskiz kartasy

1. Howpsuzlyk
Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyrasy we burçlary ýok, hatda heläkçilik hem bolup biler şahsy howpsuzlyk, bedene zyýany azaltmak
2. strengthokary güýç
Şol bir galyňlykdaky gyzgyn aýnanyň täsir güýji adaty aýnadan 3-5 esse köpdür
Durnuklyk 3.
Temperirlenen aýna ýylylyk durnuklylygyna eýe we adaty aýnanyň temperatura tapawudyndan üç esse çydap bilýär
4. Dyrna garşy tehnologiýa
Temperaturaly aýnanyň gyrasy önümiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin çyzmaga garşy tehnologiýa bilen bejerilýär
5. artykmaçlygy dolandyryň
Smoothumşak görnüşi, modasy we çydamly, posdan goraýan enjam materialy, wyklýuçatel çeýe bolanda dizaýny tertipleşdirmek we rahat duýmak
6.304 poslamaýan polat tutawaç
Kwadrat turba arkasynyň gyrasy dizaýny, ýokary derejeli moda we owadan, saklamak üçin amatly, polotensalary we beýleki zatlary asyp biler

Easyönekeý klen duş otagy 8 uly aýratynlyk
1. ýaşyl we daşky gurşawy goramak
Easyeňil arassa duş otagy organiki kremniniň polimer birleşmesiniň täze neslini ulanýar, düzmeli däl, garyşdyrmaly däl, gyzdyrmaly däl, ftor elementini öz içine almaýar
2. Gowy çydamlylyk
Easyeňil arassa duş otagynyň stakany halkara derejeli EC tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenenden soň, aýnanyň üstü ýokary kremniy toruň aýratyn gurluşyny emele getirýär we aýnanyň aňsat arassalanmagy bäş ýyldan gowrak dowam edip biler.
3. Gowy temperatura garşylygy
Duş otagynyň aňsat arassa garşylygy ýokary, çydamlylyk temperatura tapawudy -60 gradus 380 gradus
4. Gowy basyşa garşylyk
Easyeňil arassa duş otagy gowy basyşa garşylykdyr, suw basyşyny 60BAR çenli göteriň. Adaty gülüň suw basyşy 5BAR-dan az
5.uvioresistant
Easyeňil arassa duş otagy ähli tolkun uzynlygy ultramelewşe şöhlesine garşy göreşýär, uzak wagtlap floresan lampa çyrasy bilen şöhlelenmegi üçin hammany goraýan enjamlary haýalladýar
6. Saryklyga garşylyk
Suwuň, organiki arassalaýjy suwuklygyň we aýnanyň üstündäki göni kontakt tegmilleriniň öňüni almak üçin EC tehnologiýasy, aýnanyň poslamagyna, garramagyna, sary bolmagyna täsir edip bilmez.
7.Anti-antibakterial
Duş otagynyň aňsat arassalanmagy, hapa tegmilleriň ýelmeşmeginden we bakteriýalardan gaça duruň we galyndy köpeltmek arassalaýyş wagtyny we hyzmat möhletini netijeli uzaldýar
8. Arassalamak aňsat
Easyeňil arassa duş otagy güýçli gidrofobiýa eýe, aňsat arassa effekti döredýär, şeýlelik bilen kontakt Suw damjasynyň burçy we aýna üstü derejä ýetýär, her gezek suwa düşenden soň hapa hapa degmäň.

PVC plastmassa polat daş bazasy, owadan we çydamly, garry galyplary aňsat däl, uzak ömür ýaryşa girýär
Seokary möhürleýji magnit zolagy, güýçli sorujy, gury we çygly bölüniş has gurak (ýokary hilli rezin zolak, güýçli sorujy, ajaýyp möhürleme öndürijiligi, syzmazdan suw buglaryny izolýasiýa etmek bilen enjamlaşdyrylan)
304 poslamaýan polat tigir we ok, asuda we gije hammamy bozmaz (ýokary hilli 304 poslamaýan polat tigir we ok, çygly ýerlerde poslamak aňsat däl, tekiz we tekiz aýlanmak, päsgelçilik ýok)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň