• nybanner

Qualityokary hilli ýönekeý göwher duş otagynyň ekrany

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi: iki sany gaty janköýer

Haryt materialy: 304 poslamaýan polat

Önümiň reňki: lal gara

Aýnanyň galyňlygy: 8 / 10mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

High quality simple diamond shower room screen
sketch map

eskiz kartasy

Taňrylaryň garaňky we lal görnüşi häzirki zaman modasyny görkezip biler;
Üç ölçegli ýaýyň üstü, tegelek we ajaýyp asma dizaýny
Çyzyk manysy tutawaçdan doly we ajaýyp asylgy klip çyzgysy ajaýyp kombinasiýa

Estetiki daşky görnüşi modellemek dizaýny, takyk gurluşy, sungatyň we tehnologiýanyň ajaýyp utgaşmasy, ýokary dizaýnerleriň çylşyrymly döredilmegi.
Seresaplylyk bilen ýalpyldawuk, owadan oýma önümlerine üns beriň, janlylygy öz içine alýar: dinamiki moda durmuşynda kaşaňlyk, siziň bilen ýeke däl
Hünär ussasy, hudaýyň syrlaryny doly düşündirmek üçin howpsuzlyk, rahatlyk, içerden daşardan lezzet almak ýaly dürli gymmatlyklary, manylary we aýratyn häsiýetleri berip, her bir jikme-jigi şekillendirýär.

Easyönekeý klen duş otagy 8 uly aýratynlyk
1. ýaşyl we daşky gurşawy goramak
Easyeňil arassa duş otagy organiki kremniniň polimer birleşmesiniň täze neslini ulanýar, düzmeli däl, garyşdyrmaly däl, gyzdyrmaly däl, ftor elementini öz içine almaýar
2. Gowy çydamlylyk
Easyeňil arassa duş otagynyň stakany halkara derejeli EC tehnologiýasy bilen gaýtadan işlenenden soň, aýnanyň üstü ýokary kremniy toruň aýratyn gurluşyny emele getirýär we aýnanyň aňsat arassalanmagy bäş ýyldan gowrak dowam edip biler.
3. Gowy temperatura garşylygy
Duş otagynyň aňsat arassa garşylygy ýokary, çydamlylyk temperatura tapawudy -60 gradus 380 gradus
4. Gowy basyşa garşylyk
Easyeňil arassa duş otagy gowy basyşa garşylykdyr, suw basyşyny 60BAR çenli göteriň. Adaty gülüň suw basyşy 5BAR-dan az
5.uvioresistant
Easyeňil arassa duş otagy ähli tolkun uzynlygy ultramelewşe şöhlesine garşy göreşýär, uzak wagtlap floresan lampa çyrasy bilen şöhlelenmegi üçin hammany goraýan enjamlary haýalladýar
6. Saryklyga garşylyk
Suwuň, organiki arassalaýjy suwuklygyň we aýnanyň üstündäki göni kontakt tegmilleriniň öňüni almak üçin EC tehnologiýasy, aýnanyň poslamagyna, garramagyna, sary bolmagyna täsir edip bilmez.
7.Anti-antibakterial
Duş otagynyň aňsat arassalanmagy, hapa tegmilleriň ýelmeşmeginden we bakteriýalardan gaça duruň we galyndy köpeltmek arassalaýyş wagtyny we hyzmat möhletini netijeli uzaldýar
8. Arassalamak aňsat
Easyeňil arassa duş otagy güýçli gidrofobiýa eýe, aňsat arassa effekti döredýär, şeýlelik bilen kontakt Suw damjasynyň burçy we aýna üstü derejä ýetýär, her gezek suwa düşenden soň hapa hapa degmäň.

PVC plastmassa polat daş bazasy, owadan we çydamly, garry galyplary aňsat däl, uzak ömür ýaryşa girýär
Seokary möhürleýji magnit zolagy, güýçli sorujy, gury we çygly bölüniş has gurak (ýokary hilli rezin zolak, güýçli sorujy, ajaýyp möhürleme öndürijiligi, syzmazdan suw buglaryny izolýasiýa etmek bilen enjamlaşdyrylan)

304 poslamaýan polat tigir we ok, asuda we gije hammamy bozmaz (ýokary hilli 304 poslamaýan polat tigir we ok, çygly ýerlerde poslamak aňsat däl, tekiz we tekiz aýlanmak, päsgelçilik ýok)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň