• nybanner

Bathönekeý hammam duşy üçin aýlaw aýna duşy kabinanyň gapy duş otaglary

Gysga düşündiriş:

Haryt görnüşi: göwher görnüşi açyk

Haryt materialy: 304 poslamaýan polat

Önümiň reňki: Şampan altyn

Aýnanyň galyňlygy: 8 / 10mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Simple Bathroom Shower Enclosure Glass Shower Cabin Door Shower Rooms
sketch map

eskiz kartasy

1. Howpsuzlyk  
Aýna daşarky güýç bilen zaýalananda, bölekler 50 * 50mm inedördül meýdana görä, 40 bölejikden az bolmaly däl, gyrasy we burçlary ýok, hatda heläkçilik hem bolup biler şahsy howpsuzlyk, bedene zyýany azaltmak

2. strengthokary güýç  
Şol bir galyňlykdaky gyzgyn aýnanyň täsir güýji adaty aýnadan 3-5 esse köpdür

Durnuklyk 3.  
Temperirlenen aýna ýylylyk durnuklylygyna eýe we adaty aýnanyň temperatura tapawudyndan üç esse çydap bilýär

4. Dyrna garşy tehnologiýa  
Temperaturaly aýnanyň gyrasy önümiň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin çyzmaga garşy tehnologiýa bilen bejerilýär

5. artykmaçlygy dolandyryň  
Smoothumşak görnüşi, modasy we çydamly, posdan goraýan enjam materialy, wyklýuçatel çeýe bolanda dizaýny tertipleşdirmek we rahat duýmak

6.304 poslamaýan polat tutawaç  
Kwadrat turba arkasynyň gyrasy dizaýny, ýokary derejeli moda we owadan, saklamak üçin amatly, polotensalary we beýleki zatlary asyp biler

PVC plastmassa polat daş bazasy, owadan we çydamly, garry galyplary aňsat däl, uzak ömür ýaryşa girýär  
Seokary möhürleýji magnit zolagy, güýçli sorujy, gury we çygly bölüniş has gurak (ýokary hilli rezin zolak, güýçli sorujy, ajaýyp möhürleme öndürijiligi, syzmazdan suw buglaryny izolýasiýa etmek bilen enjamlaşdyrylan)  
304 poslamaýan polat tigir we ok, asuda we gije hammamy bozmaz (ýokary hilli 304 poslamaýan polat tigir we ok, çygly ýerlerde poslamak aňsat däl, tekiz we tekiz aýlanmak, päsgelçilik ýok)  

(1) inedördül duş otagy, has uly tualet kostýumy, sebäbi duş meýdanyny uly ulanyp bilersiňiz, aňsatlyk bilen hem ediň.  
 
. degişli şassini ýokaryk çykaryň, çyzyk pes, modeli üýtgeşik, daşky görnüşi diňe owadan, ýöne bahasy has gymmat.  
 
.  
 
. , ykdysady peýdanyň ulanylyşy gaty ýokary.  

PVC plastmassa polat daş bazasy, owadan we çydamly, garry galyplary aňsat däl, uzak ömür ýaryşa girýär
Seokary möhürleýji magnit zolagy, güýçli sorujy, gury we çygly bölüniş has gurak (ýokary hilli rezin zolak, güýçli sorujy, ajaýyp möhürleme öndürijiligi, syzmazdan suw buglaryny izolýasiýa etmek bilen enjamlaşdyrylan)

304 poslamaýan polat tigir we ok, asuda we gije hammamy bozmaz (ýokary hilli 304 poslamaýan polat tigir we ok, çygly ýerlerde poslamak aňsat däl, tekiz we tekiz aýlanmak, päsgelçilik ýok)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň